Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Prawa i obowiązki rodzin zastępczych - prawa, obowiązki, uwarunkowania

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
-dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
-mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
-korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, -nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
-wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
-nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
-mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe Ĺşródło utrzymania,
-uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka    poszanowaniem jego praw. Opiekę nad powierzonym dzieckiem sprawuje osobiście, z wyjątkiem przypadków, gdy nie może z powodów zdrowotnych lub losowych sprawować opieki osobiście albo, gdy dziecko okresowo przebywa w szczególności w sanatorium, szpitalu, domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym lub w innej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:
-osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,
-przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
-odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,
-poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno - wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka,
-zasadę nie rozłączania rodzeństwa,
-w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:
-odpowiednie warunki bytowe,
-możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,
-możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka,
-możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
-odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.          
 

Rodzina zastępcza zobowiązana jest do:
-sprawowania osobistej opieki nad powierzonym dzieckiem, w miejscu stałego zamieszkania tej rodziny,
-współpracy z sądem opiekuńczym, ośrodkiem adopcyjno - opiekuńczym, powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej,
-informowania powiatowego centrum pomocy rodzinie o stanie zdrowia dziecka, jego postępach w nauce i trudnościach wychowawczych, a także o przerwie w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem i jego samowolnym oddaleniu się,
-gromadzenia i przechowywania dokumentów, dotyczących stanu zdrowia dziecka, jego wyników w nauce oraz sytuacji prawnej,
-wspierania działań w zakresie unormowania sytuacji życiowej i prawnej dziecka, podtrzymywania więzi z rodziną naturalną dziecka.

    
Współpraca rodzin zastępczych z PCPR     
      
Wymagane dokumenty, jakie rodzina zastępcza powinna złożyć do PCPR przed ubieganiem się o pomoc pieniężną:
-prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o ustanowieniu rodziny zastępczej,
-akt urodzenia dziecka (najlepiej odpis zupełny),
-poświadczenie zameldowania dziecka, w miejscu zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej,
-informacje o dochodach rodziny, w szczególności zaś o dochodach dziecka (renta, alimenty, zasiłek pielęgnacyjny
-decyzje, zaświadczenia oraz w przypadku posiadania orzeczenie o niepełnosprawności),
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej jeśli takie posiada,
-akt zgonu, w przypadku śmierci rodziców biologicznych przyjętego do rodziny dziecka,
-wniosek/podanie o przyznanie pomocy pieniężnej,
-upoważnienie dotyczące wskazania rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie.

Rodzina zastępcza może zrezygnować z przysługującej pomocy.

Rodziny zastępcze, z prawomocnym postanowieniem sądu o powierzeniu tej funkcji zapraszamy do naszej siedziby w celu omówienia zasad współpracy oraz objęcia pomocą pieniężną. Wizytę prosimy uzgodnić telefonicznie lub od razu umówić się na spotkanie z pracownikiem socjalnym w miejscu zamieszkania.


Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych

Pomoc ta przysługuje każdej rodzinie zastępczej, stanowi świadczenie pomocy społecznej i nie zależy od dochodu tej rodziny. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest obecnie kwota 1 647 zł zwana dalej „podstawą”.

 
Rodzaje świadczeń przyznawanych rodzinie zastępczej:
-) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka, jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka. Wysokość tego świadczenia może wynieść do 150% podstawy, tj. do wysokości 2470,50 zł. Ustala się ją po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w zależności od aktualnych potrzeb przyjmowanego dziecka,
-)w przypadku, gdy na skutek zdarzenia losowego dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej wymagać będzie dodatkowej pomocy, rodzina może starać się o jednorazowe lub okresowe świadczenie pieniężne w wysokości do 50% podstawy (823,50 zł) na pokrycie skutków tego zdarzenia lub o pomoc rzeczową o wartości do 50% podstawy (823,50 zł).Ustalając wysokość pomocy pieniężnej rodzinie zastępczej uwzględnia się:
-wiek dziecka ( w przedziałach wiekowych od  0 do 7 roku życia oraz od 7 do 18 r.ż.)
-stan zdrowia dziecka (czyli fakt posiadania orzeczenia o niepełnosprawności)
-niedostosowanie społeczne dziecka, jeżeli wykazuje ono przejawy demoralizacji w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Wysokość pomocy pieniężnej wynosi miesięcznie w przypadku dziecka:
-do 7 roku życia - 60 % podstawy, czyli 988,20 zł
-do 7 roku życia, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności - 80 % podstawy, czyli 1 317,60 zł
-od 7 do 18 lat - 40 % podstawy, czyli 658,80 zł
-od 7 do 18 lat, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności-60 % podstawy, czyli 988,20 zł
-od 7 do 18 lat, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich - 60 % podstawy czyli 988,20 zł
-od 7 do 18 lat posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o której mowa w punkcie poprzednim – 80% podstawy, czyli
1 317,60 zł

Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10 % podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki i wychowania w wysokości   164,70 zł.

 
Jeżeli dziecko posiada dochód, do którego zalicza się alimenty, rentę rodzinną wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dochody uzyskiwane z majątku dziecka (np. z wynajmu mieszkania lub lokat oszczędnościowych) - kwotę pomocy pieniężnej ustalonej dla dziecka pomniejsza się o kwotę odpowiadająca 50 % dochodu dziecka, z tym, że pomoc pieniężna nie może być niższa niż 10 % podstawy, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego nie może być mniejsza niż 20 % podstawy. Przykład: jeśli dziecko otrzymuje alimenty w wysokości 100zł miesięcznie, to od przysługującej pomocy odjęta zostanie kwota 50 zł ).

Pomoc pieniężną o której mowa powyżej, przyznaje się za okres pobytu dziecka w rodzinie zastępczej począwszy od dnia  ustanowienia rodziny zastępczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o pomoc wraz z kompletem wymaganych dokumentów.