Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych - warunki uczestnictwa, zasady dofinansowania

Turnus rehabilitacyjny to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku ma na celu poprawę psychofizycznej sprawności, wyrobienie zaradności, rozwój umiejętności społecznych uczestników, między innymi: przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych uczestników, realizacje i rozwijanie zainteresowań a także udział w różnorodnych zajęciach indywidualnych i grupowych przewidzianych programem.


Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

•   z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

•   z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;

•   z dysfunkcją narządu słuchu;

•   z dysfunkcją narządu wzroku;

•   z upośledzeniem umysłowym;

•   z chorobą psychiczną;

•   z epilepsją;

•   ze schorzeniami układu krążenia;

•   z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami, nie wymienionymi w żadnym z powyższych punktów.Kto może korzystać z turnusu?

Z turnusu korzystać mogą wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

        • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);

        • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;

        • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;

        • o grupie inwalidzkiej; 

 
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu pod warunkiem, że:

        I. złoży wniosek o dofinansowanie we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie

(POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RYBNIKU BĘDZIE PRZYJMOWAĆ TYLKO TAKIE WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W KTÓRYCH WSZYSTKIE RUBRYKI BĘDĄ WYPEŁNIONE)   

        II. weĹşmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę (ogólnokrajowy rejestr ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.ebon.mps.gov.pl);

        III. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;

        IV. złoży oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów;

        V. zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia, sporządzonej nie wcześniej niż na miesiąc przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką obecnie się znajduje.

        VI. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;


Warunkiem otrzymania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej jest:

•   zalecenie lekarza wskazujące na konieczność obecności opiekuna na turnusie;

•   nie pełnienie przez opiekuna funkcji członka kadry na tym turnusie;

•   opiekun nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby;

•   ukończenie przez opiekuna 18 lat, albo ukończenie lat 16 i bycie wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej. 


Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie powinna złożyć w Powiatowym Centrum wymagany komplet dokumentów:

•   wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

•   kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia (potwierdzoną za zgodność z oryginałem);

•   wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku;

•   osoby w wieku 16-24 lat, uczące się i nie pracujące zaświadczenie ze szkoły  

•   udokumentowanie dochodów za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Wnioski należy składać w pok. nr 3 w dniach:
                                  poniedziałek - środa w godzinach od 7:45 do 15:00
                                  czwartek w godzinach od 7:45 do 17:30
                                  piątek w godzinach od 7:45 do 12:30 


Zasady przyznania turnusu rehabilitacyjnego:

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

•   50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

•   65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

Istnieje także możliwość otrzymania dofinansowania w sytuacji przekroczenia limitu dochodowego, ale wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Wnioskodawca może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w wysokości uzależnionej od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej. Wysokość dofinansowania wynosi:

•   27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

•   25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

•   23 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

•   18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

•   18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 
W sytuacji znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% każdej z w/w kwot albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata


Tryb ubiegania się o dofinansowanie:

1.złożenie wymaganego kompletu dokumentów przez mieszkańca powiatu rybnickiego tj. Gmin: Czerwionki – Leszczyn, Jejkowic, Gaszowic, Lysek, Świerklan
2.wniosek jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia
3.PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia
4.PCPR informuje o wysokości przyznanego dofinansowania bądĹş też uzasadnia odmowę jego przyznania


Procedura po uzyskaniu dofinansowania:


1.Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie póĹşniej jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu zobowiązana jest do poinformowania PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.
2.Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane przez PCPR organizatorowi turnusu muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów:

•   dane zawarte w informacji o turnusie powinny być zgodne z danymi zawartymi w rejestrze ośrodków i rejestrze organizatorów;

•   wybór turnusu dokonany przez osobę niepełnosprawną musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza, zawartymi we wniosku o skierowanie na turnus;

•   ośrodek, w którym odbędzie się turnus musi być dostosowany do rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.

3. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje nie póĹşniej niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem otrzymania przez PCPR oświadczenia organizatora turnusu, zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie.