Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - warunki, zasady dofinansowania, wymagane dokumenty

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi do:

- 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;

- 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit. 

Procedura uzyskania dofinansowania:

•   złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przez mieszkańca powiatu rybnickiego tj. Gmin: Czerwionki – Leszczyn, Jejkowic, Gaszowic, Lysek, Świerklan
Wnioski należy składać w pok. nr 3 w dniach: 
                                  poniedziałek - środa w godzinach od 7:45 do 15:00
                                  czwartek w godzinach od 7:45 do 17:30
                                  piątek w godzinach od 7:45 do 12:30

Do powyższego wniosku należy dołączyć:

- kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

- udokumentowanie dochodów za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,

- kserokopię zlecenia lekarskiego na wyroby medyczne, o które ubiega się wnioskodawca,

- fakturę zakupu  

•   analiza formalna i merytoryczna wniosku przez pracowników PCPR

•   informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku i wysokości przyznanego dofinansowania,

•   realizacja przedsięwzięcia,   

•   informacja do osoby niepełnosprawnej o rozliczeniu zadania.

WAĹťNE !

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON

Aby skorzystać z pomocy w zakresie dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, średni miesięczny dochód netto wnioskodawcy nie może przekroczyć:

    -   50% przeciętego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego,

    -   65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych.

W przypadku dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów już poniesionych w wyniku zakupu w /w sprzętu.

Dofinansowaniu nie podlegają wszystkie przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, ale tylko te, których katalog został zawarty w przepisach szczególnych tj. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi.

Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ma postać refundacji, czyli zwrotu całości lub części kosztów poniesionych przez osobę niepełnosprawną na ich zakup