Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Dofinansowanie ze środków Funduszu do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - warunki, zasady dofinansowania, wymagane dokumenty

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

- prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych Ĺşródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania w pok. nr 3 w dniach: 
                                               poniedziałek - środa w godzinach od 7:45 do 15:00
                                               czwartek w godzinach od 7:45 do 17:30
                                               piątek w godzinach od 7:45 do 12:30

Do wniosku  należy dołączyć:

1.   Aktualny wyciąg z KRS.

2.   Statut.

3.   Rekomendacje innych instytucji.

4.   Zaświadczenie z banku, dotyczące prowadzenia rachunku podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

5.   Oświadczenie o posiadaniu środków własnych na realizację zadania (do każdego zadania).

6.   Listę uczestników osób niepełnosprawnych biorących udział w zadaniu, zamieszkałych na terenie powiatu rybnickiego wraz z kopiami orzeczeń o niepełnosprawności – do każdego zadania (z wyjątkiem imprez masowych).

7.   Nr REGON.

8.   Nr NIP.

9.   W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą do wniosku ponadto należy dołączyć informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców

10. W przypadku gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku ponadto należy dołączyć:

- potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej

- informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej o dofinansowanie realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.